Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων και βασικών υλικών συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΠ Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020

Δημοσιεύθηκε στις 18/07/2022 13:18

Διεθνής ηλεκτρονικό ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και βασικών υλικών συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΠ Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», προϋπολογισμού τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών του ευρώ με το Φ.Π.Α (4.284.395,20 €).

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (είτε χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή είτε μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών όπως αναλυτικά αποτυπώνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 (Ενδεικτικός Προϋπολογισμός). Οι προσφερόμενες τιμές και τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης θα παραμένουν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 16η Ιουλίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 18η Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.