Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2022 - 2023

Δημοσιεύθηκε στις 20/07/2022 09:52

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές της ΔΕΥΑΞ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2022 - 2023".

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι 21/07/2022 και η ημέρα λήξης είναι η 05/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.