Διαγωνισμός του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας

Δημοσιεύθηκε στις 29/07/2022 08:06

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας ΑΜ-Θ, προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και πανών ακράτειας που θα καλύψουν τις ανάγκες των έξι Παραρτημάτων του, συνολικού προϋπολογισμού 74.398,35€ (μη συμπ. ΦΠΑ).

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022 και ώρα 23:59'

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Στυλιανό Καλτσίδη: oikonomikokkp@1188.syzefxis.gov.gr, τηλ.: 2510241928