Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

Δημοσιεύθηκε στις 23/08/2022 08:13

Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 06/2022 της IV ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ «ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ», για την ανάδειξη προμηθευτή οπωροκηπευτικών, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών των ΠΕ Ξάνθης και Ροδόπης (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΑΥ Κεραμωτής), μέσω των Στρατιωτικών Πρατηρίων Ξάνθης (ΣΠΞ) και Κομοτηνής (ΣΠΚ) αντίστοιχα, για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης ενός (1) εξαμήνου.

Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 10:00 π.μ.