Διαγωνισμός για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας 10.300 τεμ. επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών και 9.370 τεμ. επίπεδων οθονών

Δημοσιεύθηκε στις 07/09/2022 10:16

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (κατά το άρθρο 41 παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016), δημοσίευσε τη με αρ. 02/2022 Διακήρυξη της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους για την προμήθεια 10.300 τεμαχίων επιτραπέζιων ηλεκτρονικών υπολογιστών (CPV 30213300-8) και 9.370 τεμαχίων επίπεδων οθονών (CPV 30231310-3) για την κάλυψη αναγκών φορέων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 9.890.830,00 € ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

Η διαδικασία διενεργείται με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων ( συστημικός αριθμός διαγωνισμού 169991) και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει καταχωρηθεί και στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 22PROC011099879.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15.00 μ.μ.