Διαγωνισμός για την προμήθεια Φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4

Δημοσιεύθηκε στις 09/09/2022 08:58

Η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (κατά το άρθρο 41 παρ. 1 περ. β του ν. 4412/2016), δημοσίευσε τη με αρ. 02/2022 Διακήρυξη της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο διάρκειας ενός (1) έτους για την προμήθεια 410.991 δεσμίδων των 500 φύλλων φωτοαντιγραφικού χαρτιού μεγέθους A4 (CPV 30197643-5) για την κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.149.845,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Η διαδικασία διενεργείται με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20η Σεπτεμβρίου του 2022 και ώρα 15.00μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ 22PROC011099438. Επίσης το σύνολο των εγγράφων της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι διαθέσιμα στο ΕΣΗΔΗΣ για ελεύθερη πρόσβαση στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 169482.