Τροποποιητική προκήρυξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «Υλοποίηση Συνοδευτικών Δράσεων/Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ»

Δημοσιεύθηκε στις 12/10/2022 08:38

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων/δράσεων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ στο πλαίσιο των Πράξεων “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ” των ετών 2015-2016 (MIS: 5000133) και των ετών 2018-2019 (MIS: 5029827)», προϋπολογισμού 346.660,60 € (με το Φ.Π.Α).

Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, όπως περιγράφεται στην με Αριθ. 7/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.
 
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 31η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 13η Σεπτεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 24η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.