Προκήρυξη ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλαιά Πόλη Ξάνθης»

Δημοσιεύθηκε στις 12/10/2022 08:50

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Πολιτιστικές διαδρομές στη Παλαιά Πόλη Ξάνθης», προϋπολογισμού 191.403,92€ (με το Φ.Π.Α).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο των υπηρεσιών του Προϋπολογισμού που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ3/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.
 
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 02 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Οκτωβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 26 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.