Διαγωνισμός της ΧΧV Τεθωρακισμένης Μεραρχίας για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης

Δημοσιεύθηκε στις 18/10/2022 10:09

Συνοπτικός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός της ΧΧV Τεθωρακισμένης Μεραρχίας για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης (ροφημάτων - νερού - αναψυκτικών - τροφίμων) σε πέντε (5) στρατόπεδα της Φρουράς Ξάνθης, με καταβολή μισθώματος από ιδώτη. 

Κριτήριο Κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με υψηλότερη τιμή μισθώματος ανά Στρατόπεδο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην XXV ΤΘΤ είναι η Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 09:00.