Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση έργων ΑΠΕ

Δημοσιεύθηκε στις 11/11/2022 10:40

 Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση έργων ΑΠΕ στο Δήμο Ξάνθης», προϋπολογισμού 84.135,24€ (με το Φ.Π.Α).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τιμή μονάδας σε ευρώ) για το σύνολο του προϋπολογισμού που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ-6/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
 
Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 2 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 11η Νοεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 28η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.