Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού του Επιμελητηρίου Ξάνθης για την προμήθεια εξοπλισμού κινητής έκθεσης στα πλαίσια του έργου «FAIR FOR ALL»

Δημοσιεύθηκε στις 16/11/2022 09:42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                   Ξάνθη, 16/11/2022

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ                                                                                                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:Φ.902.1/2458

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια εξοπλισμού κινητής έκθεσης στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση της επιχειρηματικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω της δημιουργίας κινητών εκθέσεων (mobile fairs) και καινοτόμων υπηρεσιών στη διασυνοριακή περιοχή», “Boosting business support to SMEs through setting up mobile fair and innovative services in the cross-border territory”, με ακρωνύμιο «FAIR FOR ALL», του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014- 2020»

Το Επιμελητήριο Ξάνθης

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Ανοικτή Διαδικασία) μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια εξοπλισμού κινητής έκθεσης στα πλαίσια του έργου «Ενίσχυση της επιχειρηματικής στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) μέσω της δημιουργίας κινητών εκθέσεων (mobile fairs) και καινοτόμων υπηρεσιών στη διασυνοριακή περιοχή», “Boosting business support to SMEs through setting up mobile fair and innovative services in the cross-border territory”, με ακρωνύμιο «FAIR FOR ALL», του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014- 2020»

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 48.387,10€ (σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με  ΦΠΑ: 60.000,00€ ήτοι  ΦΠΑ 24%: 11.612,90€).

Κωδικοί CPV: 39154000-6-Εξοπλισµός εκθέσεων.

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου σύμβασης:

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  προμήθεια εκθεσιακού εξοπλισμού για το Επιμελητήριο Ξάνθης στα πλαίσια του έργου FAIR FOR ALL, που αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της περιοχής.

Διεξαγωγή Διαγωνισμού:

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αριθμό  Φ.902.1/2458 Διακήρυξη του Επιμελητηρίου της Ξάνθης και στα παραρτήματά της, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η πρόσβαση στη Διακήρυξη, αλλά κυρίως η κατάρτιση, υποβολή προσφορών εκ μέρους των ενδιαφερομένων και η αποσφράγιση αυτών, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr. Για τον λόγο αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει με αφορμή την συμμετοχή τους σε άλλους Διαγωνισμούς, θα πρέπει να εγγραφούν στην εν λόγω πύλη (ως οικονομικοί φορείς) και να λάβουν γνώση μέσω των εγχειριδίων χρήσης για ότι θα αποβεί χρηστικό για την όλη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής των προσφορών των.

Ημερομηνία & Ώρα Έναρξης υποβολής των Προσφορών:

Ημερομηνία: 16/11/2022

Ημέρα: Τέταρτη

Ημερομηνία & Ώρα Λήξης υποβολής των Προσφορών:

Ημερομηνία: 02/12/2022

Ημέρα: Παρασκευή -  Ώρα: 14:30 μ.μ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Γλώσσα προσφορών η Ελληνική.

Προσφυγές: Για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας - Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Απαιτείται Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής αξίας της σύμβασης, άνευ ΦΠΑ, ήτοι ποσό €967,74

Διάρκεια της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης ορίζεται από την υπογραφής της και έως την 15/02/2023

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,  αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Πληροφορίες για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Ανοικτή Διαδικασία) παρέχονται και από το αρμόδιο τμήμα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Διεύθυνση Βασ. Κωνσταντίνου στον Αρ. 1, Ξάνθη. Αρμόδιοι υπάλληλοι  Ανθή Παναγιώτου /Σοφία Τσελεπίδου.  Τηλ. 25410-25105

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ