Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 25/11/2022 11:46

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 106.031,16 € (με το Φ.Π.Α).

Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο των υπηρεσιών της κάθε ομάδας χωριστά, (Α-Β), που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ7/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 16η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 25η Νοεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 12η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και η ώρα λήξης 15:00΄.