Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 27/12/2022 10:42

Ηλεκτρονικός διεθνής ανοικτός διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) Δήμου Ξάνθης» προϋπολογισμού 82.315,79€, (με το Φ.Π.Α).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό) για το σύνολο του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της με Αριθ. Π-07/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης.
 
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 11η Ιανουαρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 17η Δεκεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 4η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.