Διαγωνισμός για την προμήθεια τυριού φέτα

Δημοσιεύθηκε στις 02/03/2023 13:31
Ανοιχτός δημόσιος διαγωνισμός υπ’ αριθμ. 02/2023 της IV Ταξιαρχίας Υποστήριξης, για την ανάδειξη προμηθευτή τυριού «φέτα» (CPV: 15542300-2), με σκοπό την υπογραφή σύμβασης για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών των ΠΕ Ξάνθης (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΑΥ Κεραμωτής) και Ροδόπης, μέσω των Στρατιωτικών Πρατηρίων Ξάνθης (ΣΠΞ) και Κομοτηνής (ΣΠΚ) αντίστοιχα, εκτιμώμενης συνολικής αξίας 201.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) και χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με δικαίωμα παράτασης ενός (1) τριμήνου μονομερώς και ενός (1) επιπλέον τριμήνου σε συμφωνία με τον προμηθευτή, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α συστήματος: 185599, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr.

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία: Τρίτη 21 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.