Διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: "Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας και χημικής ισορροπίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης"

Δημοσιεύθηκε στις 17/03/2023 12:50

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες ελέγχου λειτουργίας συστήματος επεξεργασίας και χημικής ισορροπίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 108.607,33 € (με το Φ.Π.Α).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (τιμή μονάδας σε ευρώ) για το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφεται στην με Αριθ. 3/2023 Μελέτη της Διεύθυνσης Πρόνοιας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 11η Απριλίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 18η Μαρτίου 2023 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 5η Απριλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.