Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για σύναψη σύμβασης καθαριότητας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 17/03/2023 13:01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της IV ΤΑΞΥΠ για την υποβολή προσφοράς για σύναψη σύμβασης καθαριότητας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ξάνθης συνολικής επιφάνειας 459,3 τ.μ., για 7 ώρες ημερησίως και 5 εργάσιμες ημέρες εβδομαδιαίως (Δευτέρα έως και Παρασκευή), εκτιμώμενου προϋπολογιζόμενου κόστους, 17.353,00 € και χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, κρατήσεων και λοιπών εξόδων.

Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή αποτελεί η χαμηλότερη τιμή της κάθε οικονομικής προσφοράς, συνυπολογιζομένων και των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

Η διαδικασία της απευθείας ανάθεση, θα γίνει κατόπιν κατάθεσης των έγγραφων ενσφράγιστων προσφορών μέχρι 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00.

Λεπτομέρειες και διευκρινήσεις, θα παρέχονται από το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Τμήμα 6 της IV ΤΑΞΥΠ (εργάσιμες ημέρες από 10:00 έως 13:00 Ω, τηλ. 2541035809/2541035441)