Διαγωνισμός της IV ΤΑΞΥΠ για την προμήθεια παγωτού και συναφών προϊόντων

Δημοσιεύθηκε στις 17/03/2023 13:16

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ΑΔ: 03/2023), για την προμήθεια παγωτού και συναφών προϊόντων (CPV: 15555000-3), για κάλυψη των αναγκών συσσιτίου οπλιτών των Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών των ΠΕ Ξάνθης (συμπεριλαμβανομένου του ΚΑΑΥ Κεραμωτής) και Ροδόπης, μέσω των Στρατιωτικών Πρατηρίων Ξάνθης (ΣΠΞ) και Κομοτηνής (ΣΠΚ) αντίστοιχα.

Η ενδεικτική, συνολική, προϋπολογισθείσα αξία1, ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που προσδιορίζεται βάσει της χαμηλότερης τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του επίσημου τιμοκαταλόγου τιμής πώλησης της εταιρείας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με Α/Α συστήματος: 186799 , μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.gr

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών – Διορία κατάθεσης έντυπων δικαιολογητικών: Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ώρα 10:00 π.μ. – Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.