Λειτουργία της Ενιαίας Πλατφόρμας Εμπορικής Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (e-justice)

Δημοσιεύθηκε στις 26/06/2017 09:10

Από τις 8 Ιουνίου 2017 η χώρα μας έχει διασυνδεθεί ήδη ενεργά με την Ενιαία Αρχή Εμπορικής Δημοσιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (e-justice), παρέχοντας (μέσω αυτής) πληροφορίες για το σύνολο των Ελληνικών επιχειρήσεων με στοιχεία από το ΓΕΜΗ.

Μέσω αυτής της πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης σε πρώτη φάση βασικών πληροφοριών [βασικά στοιχεία εταιρείας (επωνυμία, αριθμός μητρώου, EUID, έδρα, μητρώο εγγραφής, καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο, τύπος εταιρείας), ως και στοιχεία εταίρων, διαχειριστών, μελών Δ.Σ. & εκπροσώπων εταιρειών (με στοιχεία ταυτότητας και το ΑΦΜ όλων αυτών)] και σε δεύτερη φάση θα αναζητούνται οικονομικές καταστάσεις, ισχύουσα εταιρική σύμβαση καθώς και πρόσφατες τροποποιήσεις αυτής, για τις εγγεγραμμένες εταιρείες στο ΓΕΜΗ.

Πλέον τα στοιχεία του ΓΕΜΗ θα δίνονται και πανευρωπαϊκά και η αναζήτηση των στοιχείων μιας εταιρείας στο e-justice πραγματοποιείται είτε με την επωνυμία της εταιρείας, είτε με τον αριθμό μητρώου εγγραφής της στο εμπορικό μητρώο της χώρας προέλευσης (για την Ελλάδα ο 12ψήφιος αριθμός ΓΕΜΗ) συνοδευόμενο από το πρόθεμα της χώρας (ELGEMI για τις ελληνικές επιχειρήσεις).