Υπηρεσία Μιας Στάσης

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μηχανογραφικών Εφαρμογών - ΓΕΜΗ - ΥΜΣ, κα. Σιάκκα Λίτσα στο τηλέφωνο 2541022533, εσωτ. 1, Fax: 2541025987, e-mail: litsa@ebex.gr