Νομοθετικό Πλαίσιο - Ρόλος του Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Ξάνθης ιδρύθηκε την 28-8-1956 με το Β.Δ. 186/28-8-1956, και ο χώρος ευθύνης του είναι ο Νομός Ξάνθης.

Από τις 13-6-1925 μέχρι τις 31-7-1956 λειτουργούσε στην Ξάνθη περιφερειακό επιμελητήριο.

Σήμερα διοικείται, σύμφωνα με το Ν. 2081/10-9-1992 “Ρύθμιση θεσμού των Επιμελητηρίων” και τον 3419/06.12.2005 “Γ.Ε.Μ.Η. & Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”, από 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 5μελή Διοικητική Επιτροπή.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Ξάνθης σήμερα αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες συνιστά απαραίτητο φορέα υποστήριξης των επιχειρήσεων αλλά επίσης και σημαντικό παράγοντα που κατευθύνει τις εξελίξεις στην οικονομία της περιοχής με βασικότερη πτυχή αυτή του επίσημου συμβούλου στην τοπική ανάπτυξη.

Παρεμβαίνει με τοποθετήσεις σε θέματα αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής ως επίσημος Σύμβουλος της ελληνικής Πολιτείας.

Μετέχει ως θεσμοθετημένο μέλος σε Νομαρχιακές και Περιφερειακές Επιτροπές που ασχολούνται με θέματα Επιχειρηματικά και Αναπτυξιακά.

Υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων που αφορούν την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση επιχειρηματιών και εργαζομένων.

Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά διαπεριφερειακά και διακρατικά προγράμματα με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγουν τα μέλη του, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και τη δημιουργία σωστών υποδομών ανάπτυξης και αειφορίας.

Τα τελευταία χρόνια το Επιμελητήριο Ξάνθης έχει επιτύχει σημαντικά επιτεύγματα σε ένα βασικό τρίπολο παροχής υπηρεσιών:

  • Σοβαρές και στοχευμένες παρεμβάσεις σε θέματα οικονομικής - αναπτυξιακής – επιχειρηματικής πολιτικής σε Ελλάδα και εξωτερικό.
  • Εκπόνηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση του φορέα αλλά κυρίως των μελών του.
  • Άμεση και ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων – μελών σε θέματα ενημέρωσης, υποστήριξης και διεκπεραίωσης ενεργειών

Το Επιμελητήριο Ξάνθης διαθέτει, επίσης, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος κατά το πρότυπο DIN – EN – ISO 9001:2008.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Στο Επιμελητήριο Ξάνθης είναι εγγεγραμμένες 5.655 ενεργές επιχειρήσεις που κατανέμονται στα 3 τμήματά του.

Κλάδος ή Δραστηριότητα Αριθμός επιχειρήσεων
1. Μεταποιητικό τμήμα 1.812
2. Εμπορικό τμήμα 2.027
3. Τμήμα Υπηρεσιών 2.086
ΣΥΝΟΛΟ 5.925