Διαγωνισμός του Δήμου Ξάνθης για την προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης

Δημοσιεύθηκε στις 17/08/2022 10:33

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», προϋπολογισμού 943.388,90 €  (με το Φ.Π.Α).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με Αριθ. Π-1/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ξάνθης.

Ο διαγωνισμός (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 28η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής των προσφορών είναι η 18η Αυγούστου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.

Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 22α Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και η ώρα λήξης 15:00΄.