Διαγωνισμός για τη συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης

Δημοσιεύθηκε στις 16/09/2022 09:39

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης», προϋπολογισμού 365.281,68 € (με το Φ.Π.Α).

Κριτήριο ανάθεσης: Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό ανά ομάδα) για το σύνολο της υπηρεσίας της κάθε ομάδας χωριστά, (Α-ΙΒ), που περιγράφεται στην με Αριθ. Υ02/2022 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.
 
Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 25η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022 και η ώρα έναρξης η 09:00΄.
Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 19η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και η ώρα λήξης 15:00΄.